• ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಚಾಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ | Masala Puri Chat Recipe Kannada
 • Detailed recipe in English:

  Puri recipe:

  Masala puri recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Masala puri is a very popular chaat or street food recipe from Karnataka. Masala puri chaat is very tasty street food and is loved by all. Masala puri is very popular throughout Karnataka. Masale puri chaat is prepared in different cities like Bangalore, Mysore, Hubli, Davangere, Shimoga, Chikmagaluru, Mangalore, Udupi..almost all parts of Karnataka.

 • Follow

 • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಚಾಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ | Masala puri chat recipe Kannada

  Detailed recipe in English: https://vegrecipesofkarnataka.com/366-masala-puri-recipe-how-make-masala-puri-chat.php

  Puri recipe: https://youtu.be/yurWd_yW6lI

  Masala puri recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Masala puri is a very popular chaat or street food recipe from Karnataka. Masala puri chaat is very tasty street food and is loved by all. Masala puri is very popular throughout Karnataka. Masale puri chaat is prepared in different cities like Bangalore, Mysore, Hubli, Davangere, Shimoga, Chikmagaluru, Mangalore, Udupi..almost all parts of Karnataka.